• آخرين مقالات بخش قرآن

آداب دعا کردن

آداب و اهمیت دعا از منظر قرآن کریم

26 تیر 1392

کلمه اسلام در قرآن کریم

کلمه اسلام در قرآن کریم پنج مرتبه آمده اولین موردش به معنای تسلیم و چهار مورد بعدش به معنای آیین مقدس اسلام است

25 تیر 1392

  • تعداد رکوردها : 222
معما